Nr. Inreg.  885/01.02.2022       

 

Regulament privind desfasurarea loteriei publicitare

,, CASTIGA UN COLIER CU DIAMANT

 

 

  Art.1. Organizarea promotiei

            Art.1.1. Loteria publicitara  este organizata de Societatea IRINIK SRL cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala, nr.72, inregistrata la registrul comertului sub J07/461/2003, avand cod unic de inregistrare RO 15743577.

            Art.1.2. Decizia de derulare a loteriei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre conditiile stabilite in prezentul Regulament, in perioada desfasurarii campaniei, ori de cate ori considera necesar, dar nu inainte de a anunţa publicul despre aceste modificari.  Astfel de modificari urmeaza sa intre in vigoare doar dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care prezentul Regulament a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile respective necesita o astfel de notificare. Orice modificare la prezentul Regulament se va realiza prin intocmirea unui Act Aditional autentificat la prezentul Regulament si va fi facut public prin intermediul site-ului www.inlove.sabrini.ro .   

Art.1.4 Campania se va desfasura prin intermediul agentiei, societatea Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Siriului, 42-46, Etaj 3, Sectiunea 3, Sector 1, Bucuresti, tel. 021.224.38.42, fax. 021.224.38.42, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza Agentia sau Imputernicitul. Agentia va actiona strict sub indrumarea Organizatorului.

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

       Art.2.1 Loteria publicitara  poarta denumirea “,, CASTIGA UN COLIER CU DIAMANT”’’.

       Art.2.2 Loteria publicitara se desfasoara in perioada 01.02.2022-14.02.2022.

       Art.2.3 Loteria publicitara este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului www.inlove.sabrini.ro. 

Art. 3. Descrierea Premiului acordat

       Art.3.1 In cadrul loteriei publicitare se va acorda un Colier din Aur 18k Diamante BLANCO'S, identificat prin Cod: PF9606-R, in valoare de 2.494,00 Lei.

 

Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare

       Art.4.1 De aceasta loterie publicitara beneficiaza orice persoana fizica avand implinita varsta de 18 ani si capacitate deplina de exercitiu, domiciliul/resedinta în Romania. Nu sunt eligibili a participa angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate in loteria publicitara si ai companiilor distribuitoare ale Organizatorului si nici membrii familiilor  acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

Art.5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

            Art. 5.1. La achizitionarea oricaror bijuterii, disponibile in stoc la momentul achizitionarii, din magazinele Sabrini si Sabrini SIS Pandora sau de pe www.sabrini.ro avand o valoare minima de 990 lei, in perioada 01.02.2022-14.02.2022, se obtine dreptul de a participa la extragerea premiului.

            Art. 5.2 Pentru a participa clientul trebuie sa intre pe pagina www.inlove.sabrini.ro, in perioada 01.02.2022-14.02.2022, unde trebuie sa introduca numele, adresa de e-mail, telefonul, locul de unde a achizitionat bijuteriile si sa incarce o imagine cu bonul fiscal sau, dupa caz, factura fiscala aferenta achizitiei.

            Art. 5.3 Agentia isi asuma obligatia de a alege castigatorul loteriei publicitare si de a face public numele acestuia in termen de maxim 10 zile lucratoare de la incheierea acesteia pe site-ul  www.inlove.sabrini.ro.

Art.5.4 Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal inscris in campanie sau, dupa caz, factura fiscala inscrisa in campanie, in original, in stare nededeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat produsele achizitionate sa fie vizibile si lizibile. Pe bonul fiscal sau, dupa caz, pe factura fiscala trebuie sa apara produsele participante, magazinul emitent si data achizitionarii.

 

Art. 6 Acordarea premiului

Art.6.1 Castigatorul premiului oferit in baza prezentei loterii publicitare va fi desemnat prin tragere la sorti, prin intermediul agentiei, societatea Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Siriului, 42-46, Etaj 3, Sectiunea 3, Sector 1, Bucuresti, tel. 021.224.38.42, fax. 021.224.38.42, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data prevazuta pentru incetarea loteriei publicitare, in prezenta unui notar public, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.   

Art.6.2 La aceasta tragere se vor extrage 1 castigator si 3 rezerve. In cazul in care un castigator nu va fi validat, intrucat nu indeplineste cerintele solicitate conform prezentului regulament, premiul respectiv se va acorda unei rezerve. In conditiile in care nu exista un numar necesar de participanti sau un premiu nu poate fi oferit ( de ex. daca au fost epuizate toate rezervele si nu s-a reusit validarea), Premiul ramane in proprietatea si posesia Organizatorului.

Art.6.3 Premiul se va acorda castigatorului in oricare dintre cele doua modalitati expuse mai jos. Este la latitudinea castigatorului alegerea modului in care doreste sa ii fie remis premiul:

6.3.1 Premiul se poate ridica pana la data de 31.03.2022, inclusiv, din orice punct de lucru al subscrisei prevazut in Anexa 2 pe baza unui Proces-Verbal de predare-primire incheiat in doua exemplare originale intre un angajat al subscrisei, imputernicit in acest sens, si castigator.

6.3.2 Premiul se poate livra de catre Organizator/Agentie prin intermediul unor agenti curieri pana cel tarziu la data de 31.03.2022, folosind servicii de curierat rapid contractate in acest sens. In acest caz, castigatorul este obligat sa semneze un Proces-Verbal de predare-primire, in doua exemplare originale. Un exemplar il va pastra castigatorul, iar un exemplar va fi predat curierului. Abia dupa predarea acestuia, curierul va inmana premiul castigatorului. Contravaloarea transportului nu va fi suportata de castigator. Premiul acordat in baza prezentului Regulament va fi livrat doar pe teritoriul Romaniei.

Art.6.4 In cazul in care castigatorul refuza sa semneze Procesul-Verbal prevazut la art. 6.3.1 sau 6.3.2, nu poate intra in proprietatea si posesia premiului.

 

 

Art. 7 Taxe si impozite.

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

7.2. Participantilor la Campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei promotionale.

7.3. Chiar daca premiile pot fi acordate si de Agentie (Interactions Marketing), impozitul va fi platit de organizator  ( Irinik S.R.L.).

Art.8 Litigii. 

Art.8.1 Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la loteria publicitara se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. 

Art. 9 Protectia datelor cu caracter personal

Art.9.1 Informatiile ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal se afla in Anexa 1 .

 

Art.10  Intreruperea loteriei publicitare

Art.10.1 Daca organizarea loteriei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea loteriei publicitare.

Art.11  Dispozitii finale

Art.11.1  Regulamentul loteriei publicitare este afisat si disponibil gratuit  in orice magazin participant, respectiv pe site-ul www.inlove.sabrini.ro  sau poate fi obtinut in mod gratuit prin trimiterea unei solicitari la adresa de e-mail: info@sabrini.ro .

Art. 11.2 Participantul consimte ca numele si premiul acordat sa fie facute publice in conformitate cu art. 42 alin. (2) din O.G. 99/2000.

Art. 11.3 Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu un alt premiu, nu poate fi convertit in bani si nici poate fi solicitata in privinta acestuia schimbarea caracteristicilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator                                                                                                  

Matei Ioan                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul avand Nr. Inreg. Nr. Inreg.  885/01.02.2022   privind desfasurarea loteriei publicitare ,, CASTIGA UN COLIER CU DIAMANT”

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii loteriei publicitare conform Regulamentului rubricat mai sus datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre  Societatea Irinik SRL, cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala, nr.72, inregistrata la registrul comertului sub J07/461/2003, avand cod unic de inregistrare RO 15743577, si/sau prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Siriului, 42-46, Etaj 3, Sectiunea 3, Sector 1, Bucuresti, tel. 021.224.38.42, fax. 021.224.38.42, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, denumita in continuare Agentia/Imputerncitul.

Organizatorul si Imputernicitul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. In acest sens, Organizatorul si Agentia vor prelucra cu buna credinta datele cu caracter personal ale Participantilor, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal.

 

 1. Datele procesate in cadrul loteriei publicitare

In cadrul prezentei loterii publicitare Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal :

 1. Prenume
 2. Nume
 3. Adresa e-mail
 4. Telefon mobil
 5. Localitate
 6. Adresa livrare- strada
 7. Numar strada
 8. Bloc
 9. Scara
 10. Apartament
 11. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Operator in vederea :

- organizarii si desfasurarii loteriei publicitare conform Regulamentului avand Nr. Inreg.  885/01.02.2022; 

- trimiterii premiului catre castigator;

-  tragerii la sorti a castigatorului conform Regulamentului rubricat mai sus.

Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o alta prelucrare sau exista o obligatie legala in acest sens. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal ale participantilor catre o tara din afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European.

Daca participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie prelucrate in scopurile aratate, acestia nu vor putea sa fie inscrisi in Campanie, intrucat aceste informatii sunt de natura sa identifice Participantul, iar pe de alta parte, datele de identificare sunt necesare in vederea respectarii mecanismului campaniei.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de Operator baza urmatoarelor temeiuri:

- executarea unui contract;

- obligatia legala de a face publice numele castigatorului si castigurile;

- interesul legitim al operatorului de a se asigura de desfasurarea in bune conditii a campaniei in ceea ce priveste datele rezultate din vizitarea paginii de internet sau din efectuarea de verificari in vederea validarii inscrierilor, precum si din inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice, daca este cazul;

- interesul legitim al operatorului de a dovedi inclusiv fata de autoritatile de control desfasurarea campaniei si acordarea cadourilor/premiilor pentru pastrarea datelor ulterior incetarii si livrarii premiilor

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 1 an de la incheierea loteriei publicitare. In cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing/transmitere materiale publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului acordat.  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen 1 an de zile de la incheierea loteriei publicitare, ele nefiind utilizate in niciun alt scop pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la loteria publicitara.

 1. Drepturile persoanei vizate

Operatorul asigura participantilor, in vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, atat pe durata desfasurarii prezentei loterii publicitare, cat si ulterior, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de a fi informati asupra prelucrarii;
 2. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia ;
 3. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 6. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 7. dreptul de a se opune prelucrarii;
 8. dreptul la portabilitatea datelor;
 9. dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 10. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Alte prevederi

Pot participa la prezenta loterie publicitara numai persoanle fizice avand varsta de minim 18 ani si capacitate deplina de exercitiu la data abonarii inceperii campaniei, 01.02.2022. Datele personale ale participantilor vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului Nr. 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prezenta Anexa Nr. 1 face parte integranta din Regulamentul avand Nr. Inreg. 885/01.02.2022. 

 

 

Administrator

Matei Ioan

 

 

Anexa 2 la Regulamentul avand Nr. Inreg. 885/01.02.2022 privind desfasurarea loteriei publicitare ,, CASTIGA UN COLIER CU DIAMANT”.

 1. Puncte de lucru ale Societatii Irinik SRL

      Magazin Sabrini 1 Botosani - Calea Nationala, nr.72, Botosani;

 

      Magazin Sabrini 2 Suceava- Str.Nicolae Balcescu , nr.8, Suceava;

 

      Magazin Sabrini 3 Iasi- Iulius Mall Iasi, Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Iasi;

 

     

 

      Magazin Sabrini 8 Tg.Mures - Mures Mall, Piata Victoriei, nr. 14, Tg.Mures, Mures;

 

      Magazin Sabrini 9 Bacau - Arena Mall Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 28, Bacau;

 

    

 

      Magazin Sabrini 13 Suceava - Iulius Mall Suceava, Calea Unirii, nr. 22, Suceava;

      Magazin Sabrini 18 Craiova- Electroputere Mall, str. Calea Bucuresti, nr. 80, Craiova, Dolj;

 

      Magazin Sabrini 19 Botosani - Galeria Shopping Center Botosani, bld. Mihai Eminescu, nr. 6, Botosani;

 

      Magazin Sabrini 20 Iasi- Palas Mall Iasi, str. Palas, nr. 7A, Iasi;

 

     

 

      Magazin Sabrini 23 Cluj -Iulis Mall Cluj, Strada Alexandru Vaida Voevod 53B, Cluj-Napoca, Cluj.

 

        Magazin Sabrini 28 Timisoara-Shopping City Timisoara, Calea Sagului, nr. 100, Timisoara, Timis;

        Magazin Sabrini 29 Bucuresti- ParkLake, Str. Liviu Rebreanu 4,Bucuresti;                          

Magazin Sabrini 30  Timisoara-Iulius Mall Timisoara, Piata Consiliul Europei, nr. 2, Timisoara, Timis;

Magazin Sabrini 32 Timisoara- Eugeniu de Savoya, nr.11, Timisoara, Timis;

Magazin Sabrini 33- Afi Cotroceni, Bulevardul General Paul Teodorescu 4,Bucuresti;

Magazin Sabrini 34- Shopping City Deva, Calea Zarandului 87, Deva, Hunedoara;

Magazin Sabrini 35- Promenada Mall Sibiu, Str. Lector, Nr. 1-3A, Sibiu;

Magazin Sabrini 37- Sabrini Afi Brasov, Bulevardul 15 Noiembrie 78, Brasov;

Magazin Sabrini 38- Lotus Center Oradea, str. Nufarului, nr. 30, Bihor;

Magazin Sabrini 36- Shopping City Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr.242, Targu Mures, Mures.

Magazin Sabrini 40- Vivo Mall Baia Mare, Strada Victoriei 73, Baia Mare, Maramures;

Magazin Sabrini 41- Uvertura Mall Botosani, Calea Nationala, nr. 91, Botosani;

Magazin Sabrini 43- Vivo Cluj, Strada Avram Iancu 492-500, Floresti, Cluj;

Site- www.sabrini.ro , str. E. Ungureanu, nr. 3, parter, Timisoara, Timis.

Prezenta Anexa Nr. 2 face parte integranta din Regulamentul avand Nr. Inreg. Nr. Inreg.  885/01.02.2022.      

Administrator

Matei Ioan

Regulament autentificat